MOBDER
Quality Turkish Furniture
Tüzük

Tüzük

MOBİLYA SANAYİCİLERİ  VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ (MOBDER)

TÜZÜĞÜ
 
DERNEĞİN ADI
MADDE-1 ‘‘Mobilya Sanayicileri  ve İhracatçıları Derneği” Kısa adı MOBDER’dir.
‘‘Mobilya Sanayicileri  ve İhracatçıları Derneği’’ izleyen maddelerde  ‘‘dernek’’ adı ile anılmıştır.
 

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE-2 Derneğin merkezi ve adresi İstanbul’dadır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak şubeler ve temsilcilikler açılabilir.
 

AMAÇ

MADDE 3-Mobilya üreticilerini ve ihracatçılarını aynı zamanda mobilya ile uyumlu aksesuar firmaları ile birlik ve beraberliğin sağlanması, mobilya sektörünün sorunlarının birlikte aşılması, mobilya sektörünün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmaktır.
 

ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 4- Tüzüğün 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile
 1. Türk mobilya sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
 2. Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, gezi, piyango, yarışma, yemek, çay, konser, konferans,
seminer ve panel gibi toplantılar düzenlemek
 1. Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak
 2. Dernek merkezinde kitaplık kurarak kültürel arşiv oluşturmak.
 3. Dernek amaçları doğrultusunda faaliyetleri içeren yayın organı çıkarmak, takvim, adres, yıllık rehberi bastırmak ve Web Sitesi hazırlamak.
 4. Prensip olarak fuarlar düzenlemek, seminerler yapmak, mobilyacılık sektörünü tanıtıcı broşür ve dergi çıkarmak.
 5. Sinema, tiyatro, güzel sanatlar, müzik, folklor, el sanatları gibi öğretici çalışmalar yapmak.
 6. Türkiye’yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda turistik ve sanatsal yönden tanıtmak, bunun için seçimle yönetim tarafından bir kurul teşkil etmek, bu kurula mobilyacılığı temsil ve organize görevi vermek.
 7. İşyeri sahibi üyelerimize yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak, bu kursları açmak için mobilyacılık mesleği ile ilgili firmalar ile işbirliği yapmak, kursları başarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika vermek.
 8. Üyelerimiz arasında fikir alışverişi yapmak, üyelerimiz arasında yakınlaşmayı sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek ve dernek üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak amacıyla lokal açmak, işletmek, veya işletmeyi vermek.
  1. Benzer amaçlı derneklerle, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkiler kurarak; dayanışmayı sağlamak.
  2. Dernek adına gayrimenkul edinmek, gayrimenkul inşa etmek ve her türlü nakil vasıtaları satın almak.
  3. Dernek üyelerinin, boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak ve sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek amacı ile lokal açmak, işletmek veya işletmeye vermek.
  4. Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmamak şartıyla üyelerin, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım sandığı kurmak.
 9. Dernek amaç ve çıkarları doğrultusunda, herhangi bir siyasi partiye destek olmak, yardım etmek veya yardım almak.
  1. T.C Sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açmak gibi işleri yapar.
 

ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE-5 Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için,
 1. Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar
verir.
 
 1. Üyelerin eğitilme ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir.
  1. Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin iş etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır. Gerektiğinde yasal yollara başvurur.
  2. Alt komiteler oluşturarak bu komiteler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar  ve uygular.
  3. Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, işletebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
  4. Gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığı eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
  5. Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile Ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
  6. Özellikle mobilya sektörü ile ilgili çalışmalarda, resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak faaliyetlerde
bulunur.
 1. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş yada kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir.
 2. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında, veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.
 3. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. Amacını gerçekleştirmek üzere, T.C sınırları içerisinde veya Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, gerekli gördüğü yerlerde, yurt içinde yada dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt içinde veya dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
 

DERNEĞİN AMBLEMİ

MADDE 6-Derneğin amblemi, biçim ve renkleri genel kurulca tespit edilerek ve tescili Valilik katında
yapılacaktır.
 

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7-Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 1. Asıl üyeler;18 yaşını bitirmiş, veya mahkeme kararı ile ergin kılınmış ve dernek kurma hakkına  sahip medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmayan, kötü şöhretle tanınmayan, mobilya ve mobilya ile uyumlu aksesuar işi ile uğraşan ticaret odasına kayıtlı olan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, yıllık 6.000,00 (altıbin) TL aidat ve 500 TL Giriş aidatını ödemeyi kabul eden ve yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılan üyelerden oluşur. Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
 2. Fahri Üyeler; Şahsiyetinden veya derneğe bağlılığından kıvanç duyulan Derneğe yardım amacı ile aynı ve nakdi yardımda bulunanlar ve derneğe herhangi bir şekilde emeği geçenlere iki asıl üyenin teklifi ve yönetim veya genel kurul kararı ile fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak; çoğunluğa dahil edilmezler, organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edilebilirler. Yönetim kurulunca fahri başkanlığına getirilebilir, isterlerse aidat öderler.
 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 8- Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
8.1 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ‘‘Üyelik Formu’’nu doldurup, Dernek merkezi yada Şube yönetim kurulları sekreterlerine sunarlar.BİZE ULAŞIN
Tophanelioğlu Caddesi Petek Sitesi No: 60/4 Altunizade - Üsküdar İSTANBUL

T: +90 216 327 37 76
F: +90 216 327 78 09
E: info@mobder.org.tr
SOSYAL MEDYA
Tüm Hakları Saklıdır 2017 MOBDER | MAP